กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2511

สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2562 ผู้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1. ผู้ทำ: • ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ต้องขอรับใบอนุญาต จากเลขาธิการ สมอ. ก่อนทำผลิตภัณฑ์ (มาตรา 20) และต้องทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรา 29) เว้นแต่ กรณีที่เป็นการทำเพื่อการวิจัยและพัฒนา การทำเพื่อทดลองกระบวนการผลิต ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่ผู้ทำต้องแจ้งต่อ สมอ. ก่อนเริ่มทำผลิตภัณฑ์นั้น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด • ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกำหนดมาตรฐาน (มาตรฐานทั่วไป) และประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์นั้น สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ สมอ. เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะมีสิทธิแสดงเครื่องหมายมาตรฐานก่อนนำผลิตภัณฑ์นั้นออกจากสถานที่ผลิต (มาตรา 16) และต้องแสดงเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรา 35) 2. ผู้นำเข้า: • ผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องขอรับใบอนุญาตจากเลขาธิการ สมอ. ก่อน รับมอบผลิตภัณฑ์ไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร (มาตรา 21) และต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรา 29) เว้นแต่ กรณีที่นำเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่ต้องแจ้ง สมอ. ก่อนรับมอบผลิตภัณฑ์ไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 21วรรค 2) • กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน(มาตรฐานบังคับ) เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือวิธีอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่ต้องแจ้ง สมอ. ก่อนเริ่มนำเข้าผลิตภัณฑ์ (มาตรา 21 ตรี) 3. ผู้จำหน่าย (มาตรา 36) • ผู้ใดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)จะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือนำเข้าโดยผู้ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบนตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พร้อมทั้งระบุเลข มอก. และชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่