กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ (ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29(1) (2) และ (4))

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พระราชกำหนด ควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร่ทองคํา พ.ศ. 2483 (อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาออกกฎหมายเพื่อยกเลิกพระราชกำหนดดังกล่าว)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และประมวลข้อบังคับ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

17 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่