กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่