กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ (ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29(1) (2) และ (4))

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

พระราชกำหนด ควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแร่ทองคํา พ.ศ. 2483 (อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาออกกฎหมายเพื่อยกเลิกพระราชกำหนดดังกล่าว)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่