กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ (ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29(1) (2) และ (4))

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2559

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่