พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม