พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และประมวลข้อบังคับ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม