พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย