กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2562

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่