กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่