กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2560

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่