กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2535

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่