กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2534

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่