กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2565

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่