กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2557

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่