กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2545

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่